PUP w Wołominie informuje o Tarczy Antykryzysowej

Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, informuje, że weszła w życie ustawa o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postepowaniu o zatwierdzenie układu w związku z występowaniem COVID-19 WPROWADZAJĄCA ZMIANĘ w ustawie z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz.374, 567 i 568 z pozn. zm.).

ZMIANY DOTYCZĄ:

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy (art. 15zzb ustawy):
• okres brany pod uwagę do obliczenia spadku obrotów może zaczynać się po dniu 31 grudnia 2019 r., zamiast po 1 stycznia 2020 r. Zmiana umożliwia przedsiębiorcom wybranie całego stycznia do uwzględniania spadku obrotów.
• nabory wniosków nie ulegają zakończeniu z upływem 14-dniowego terminu, lecz przekształcają się w nabory ciągłe i trwają do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora urzędu pracy.
• aby umożliwić spełnienie warunku utrzymania zatrudnienia w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika, rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy, lub wygaśnięcia stosunku pracy tego pracownika ,wprowadzono możliwość zastąpienia tego pracownika innym pracownikiem. Nowy pracownik zostanie objęty umową o dofinansowanie w miejsce dotychczasowego pracownika. O zmianie pracownika objętego dofinansowaniem przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić urząd pracy.
• przedsiębiorca nie będzie składał comiesięcznych oświadczeń; przedsiębiorca będzie zobowiązany do poinformowania urzędu pracy w formie oświadczenia o każdej zmianie danych dotyczących zatrudnionych pracowników objętych dofinansowaniem oraz w zakresie ich wynagrodzenia w terminie 7 dni roboczych.
• wnioski o dofinansowanie będą składane do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – siedzibę lub miejsce wykonywania pracy przez pracownika.
• środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne to dofinansowanie zostało przekazane – będą wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
• w ramach tej formy pomocy, nie ma konieczności składania ponownie wniosków, jeśli wpłynęły one do urzędów przed wejściem w życie ustawy o dopłatach (…); nie są też potrzebne żadne aneksy do zawartych już umów, ponieważ ulegają zmianie z mocy prawa w brzmieniu nadanym w ustawie o dopłatach (…).
• Oświadczenia przedsiębiorcy składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, co oznacza, że składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników (art. 15zzc ustawy):
• okres brany pod uwagę do obliczenia spadku obrotów może zaczynać się po dniu 31 grudnia 2019 r., zamiast po 1 stycznia 2020 r. Zmiana umożliwia przedsiębiorcom wybranie całego stycznia do uwzględniania spadku obrotów.
• nabory wniosków nie ulegają zakończeniu z upływem 14-dniowego terminu, lecz przekształcają się w nabory ciągłe i będą trwały do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora urzędu pracy.
• wnioski o dofinansowanie będą składane do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej
• środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – będą wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
• w ramach tej formy pomocy, nie ma konieczności składania ponownie wniosków, jeśli wpłynęły one do urzędów przed wejściem w życie ustawy o dopłatach (…); nie są też potrzebne żadne aneksy do zawartych już umów, konieczne jest natomiast poinformowanie przez urząd pracy o zmianach prawnych poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej urzędu.
Pożyczka z Funduszu Pracy, na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorcy (art. 15zzd ustawy):
• pożyczkobiorcy nie będą musieli składać wniosków o umorzenie pożyczki. Umorzenie będzie następowało z urzędu na podstawie informacji w CEIDG/KRS, jeśli przedsiębiorca spełni warunek umorzenia tzn. będzie prowadził działalność gospodarczą przez 3 miesiące od dnia udzielenia pożyczki. Rozwiązanie dotyczy wszystkich pożyczek, także tych już udzielonych.
• środki pochodzące z pożyczki nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
• wnioski o pożyczkę będą składane do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę mikroprzedsiębiorcy, a nie jak dotychczas – miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
• nie ma konieczności składania ponownie wniosków o pożyczkę, jeśli wpłynęły one do urzędów przed wejściem w życie ustawy o dopłatach (…); nie są też potrzebne żadne aneksy do zawartych już umów o pożyczkę, konieczne jest natomiast poinformowanie przez urząd pracy mikroprzedsiębiorców o zmianach prawnych poprzez ogłoszenie na tablicy informacyjnej oraz na stronie internetowej urzędu.
Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych składek na ubezpieczenie społeczne dla organizacji pozarządowej lub podmiotu, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 15zze ustawy):
• zmiana sposobu wyliczania spadku przychodów z działalności statutowej. Do kwoty przychodów nie wlicza się darowizn (zarówno rzeczowych jak i finansowych) otrzymanych w związku z realizacją działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19.
• nabory wniosków nie ulegają zakończeniu z upływem 14-dniowego terminu, lecz przekształcają się w nabory ciągłe i będą trwały do czasu ogłoszenia ich zakończenia przez dyrektora urzędu pracy.
• rezygnacja z konieczności co miesięcznego składania oświadczeń o zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach ich wynagrodzeń i należnych od tych wynagrodzeń składek. W zamian zobowiązuje się Wnioskodawcę do poinformowania PUP o każdej zmianie danych wpływających na wysokość wypłacanego dofinansowania, w terminie 7 dni roboczych od dnia uzyskania informacji o jej wystąpieniu i w przypadku zmiany tych danych,
• dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych, na podstawie danych dołączonych do wniosku,
• aby umożliwić spełnienie warunku utrzymania zatrudnienia w przypadku rozwiązania umowy o pracę przez pracownika rozwiązania z nim umowy na podstawie art. 52 Kodeksu Pracy, lub wygaśnięcia stosunku pracy tego pracownika, wprowadzono możliwość zastąpienia tego pracownika innym pracownikiem. Nowy pracownik zostanie objęty umową o dofinansowanie w miejsce dotychczasowego pracownika. O zmianie pracownika objętego dofinansowaniem przedsiębiorca jest zobowiązany powiadomić urząd pracy.
• środki pochodzące z tej formy pomocy nie będą podlegać egzekucji sądowej ani administracyjnej – są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
Wsparcie dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz jej jednostce organizacyjnej (art. 15zze2) – NOWA FORMA WSPARCIA:
• kościelna osoba prawna działająca na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania oraz jej jednostka organizacyjna może uzyskać dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne,
• dofinansowanie może być przyznane na okres nie dłuższy niż 3 miesiące, przypadające od miesiąca złożenia wniosku w wysokości nieprzekraczającej kwoty stanowiącej sumę 70% wynagrodzeń poszczególnych pracowników objętych wnioskiem, nie więcej jednak niż 70% minimalnego wynagrodzenia w odniesieniu do każdego pracownika,
• wnioskodawca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres, na który zostało przyznane dofinansowanie,
• wniosek składany jest do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę wnioskodawcy,
• nabór wniosków odbywa się w sposób ciągły od dnia ogłoszenia naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy
• oświadczenia składane są pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, co oznacza, że składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści „ Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń,
• dofinansowanie, o którym mowa, nie podlega egzekucji sądowej ani administracyjnej, z wyjątkiem egzekucji prowadzonej na rzecz osób, na których wynagrodzenia i należne od tych wynagrodzeń składki na ubezpieczenia społeczne to dofinansowanie zostało przekazane. Środki te, w razie ich przekazania na rachunek płatniczy, są wolne od zajęcia na podstawie sądowego lub administracyjnego tytułu wykonawczego.
• Pożyczka z Funduszu Pracy na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej lub statutowej organizacji pozarządowej lub podmiotu o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (art. 15zzda ustawy) - NOWA FORMA WSPARCIA:
• o pożyczkę mogą starać się organizacje pozarządowe lub podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność gospodarczą lub statutową przed dniem 1 kwietnia 2020 r.,
• wniosek o pożyczkę należy składać w powiatowym urzędzie pracy terytorialnie właściwym ze względu na siedzibę organizacji pozarządowej, po ogłoszeniu naboru przez dyrektora powiatowego urzędu pracy,
• pożyczka udzielana jest jednorazowo, do wysokości 5000,00 zł. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć 10% przychodów w poprzednim roku bilansowym. Przychód w poprzednim roku bilansowym nie może przekroczyć 100 000,00 zł,
• pożyczka podlega umorzeniu pod warunkiem, że organizacja pozarządowa lub podmiot o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie będzie prowadziła działalność gospodarczą lub statutową przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia,
• przychód z tytułu umorzenia pożyczki nie stanowi przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych,
• środki pochodzące z pożyczki nie podlegają egzekucji sądowej ani administracyjnej.

Szczegóły dotyczące ww. wsparcia oraz niezbędne wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej: www.psz.praca.gov.pl