Informacja PUP w Wołominie o zasadach podziału KFS

Funkcjonowanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) regulowane jest przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. 2020 poz. 1409) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 117).

KFS stanowi wydzieloną część Funduszu Pracy i ma na celu wsparcie pracodawców inwestujących w kształcenie ustawiczne pracowników i siebie.
W Planie Funduszu Pracy na rok 2021 na wydatki Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznaczono kwotę 259 406 tys. zł. Minister właściwy do spraw pracy, w porozumieniu z Radą Rynku Pracy, zdecydował o podziale tej kwoty w niżej opisany sposób.
Z ogólnej kwoty 259 406 tys. przeznaczonej na KFS, wydzielona zostaje kwota 2 601 tys. zł na działania szesnastu Wojewódzkich Urzędów Pracy i urzędu obsługującego Ministra właściwego do spraw pracy - 153 tys. zł dla każdego podmiotu (co stanowi ok. 1,0% zaplanowanych środków). Środki przeznaczono na działania, o których mowa w art. 69a ust. 2 pkt 2-5 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, tj. na zadania obejmujące badanie zapotrzebowania na zawody, promocję KFS, konsultacje i poradnictwo dla pracodawców oraz badanie efektywności udzielonego wsparcia.
Z pozostałej puli, tj. 256 805 tys. zł, 80%, czyli kwota 205 444 tys. zł dzielona jest pomiędzy województwa, zgodnie z poniższym wzorem podziału (proporcjonalnie do wielkości zatrudnienia). Przydzielone środki wydatkowane będą przez powiatowe urzędy pracy - zgodnie
z priorytetami Ministra - na działania, o których mowa w art. 69a ust. 2 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
Pi – kwota stanowiąca 80% środków przewidzianych w planie KFS na finansowanie zadań wymienionych w art. 69a ust. 2 ustawy, po wydzieleniu kwoty środków przeznaczonych
na finansowanie zadań wykonywanych przez Ministra i samorządy województw określonych
w art. 69. ust. 2 pkt 2-5,
Zn – liczba osób pracujących w województwie, według stanu na koniec I kwartału 2016 roku,
Z – liczba osób pracujących ogółem w kraju, według stanu na koniec I kwartału 2016 roku,
n – oznacza województwo.
Pozostała kwota tzn. 20% puli środków KFS, czyli 51 361 tys. zł tworzy rezerwę KFS. Decyzja
o jej podziale i priorytetach wydatkowania podejmowana jest przy udziale Rady Rynku Pracy.
Powyższe zasady podziału środków zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Rynku Pracy na posiedzeniu w dniu 30 października 2020 r.
Zgodnie z art. 109 ust. 2 j ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zarząd każdego województwa dokonuje dalszego podziału środków na powiaty, na podstawie zapotrzebowania zgłaszanego przez samorządy powiatów (ostateczne limity środków w oparciu o te informacje określa Minister właściwy do spraw pracy).
Jednocześnie Rada zaopiniowała zaproponowane przez Ministra priorytety wydatkowania puli 80% środków KFS oraz ustaliła priorytety wydatkowania 20% rezerwy KFS.
O środki z KFS może wystąpić każdy pracodawca w rozumieniu przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, czyli podmiot zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Nie jest pracodawcą podmiot prowadzący działalność gospodarczą i niezatrudniający pracowników w ramach umowy o pracę, współpracujący wyłącznie ze współmałżonkiem, zatrudniający osoby na podstawie umowy o dzieło lub zlecenie.
Pracodawca może otrzymać środki KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego podejmowanego przez siebie i swoich pracowników w wysokości:
- 80% kosztów kształcenia ustawicznego, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
- 100% kosztów kształcenia ustawicznego – w przypadku mikro przedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.
Środki KFS można przeznaczyć na:
- doprecyzowanie potrzeb szkoleniowych, które można będzie zaspokoić dzięki środkom KFS,
- kursy i studia podyplomowe oraz egzaminy, w których wezmą udział pracownicy z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy,
- badania lekarskie i psychologiczne, jeśli okażą się niezbędne,
- ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z udziałem w kształceniu ustawicznym.
Aby ubiegać się o przyznanie środków z KFS na kształcenie ustawiczne niezbędne jest złożenie przez pracodawcę wniosku do powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na jego siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności, zgodnie z terminami naboru określonymi przez Powiatowy Urząd Pracy.
W województwie mazowieckim kwota środków KFS na działania określone w art. 69a ust. 2 ww. ustawy na rok 2021 na priorytety tzw. „ puli Ministra" wynosi 31 850 000 zł.
Limit środków dla powiatu wołomińskiego wynosi 478 300,00 zł.
Priorytety wydatkowania KFS w 2021 r. dostępne są na stronie https://wolomin.praca.gov.pl/documents/1842768/13952062/Priorytety%20KFS/fe5a807c-4789-4106-89dc-6e08b1d9cf16?t=1609323387875