Stacja Uzdatniania Wody w Kobyłce

Projekt SUW (Stacja Uzdatniania Wody) Kobyłka powstał w 1998 r., a 2 ujęcia wód podziemnych przy ulicy Wygonowej, odwiercone zostały w oparciu o zatwierdzony projekt badań hydrogeologicznych w 1991 r. Obie studnie miały być uruchomione w ramach skojarzonej gospodarki wodnej miast Kobyłka i Wołomin, stanowiąc jedno ze źródeł zaopatrzenia wspólnego dla obydwu miast wodociągu. Miały ale... od tego odległego czasu (29 lat temu) przybyło mieszkańców i to ponad dwukrotnie, a ponadto obie studnie głębinowe odwiercone na terenie Kobyłki na początku lat 90-tych ubiegłego wieku, nigdy nie eksploatowane wg. opinii zrealizowanej w kwietniu 2019 r. tj. „Opinii hydrogeologicznej o stanie technicznym dwóch otworów studziennych ujmujących czwartorzędowy poziom wodonośny w Kobyłce” (Kapuściński, Renowski, 2019) - zostały zasypane (filtry) na całej swojej długości, zaś studnie mają głębokość 20,88 m - st. nr 1 i 20,28 m – st. nr 2 (wobec głębokości pierwotnych: 56 i 60 m).

Ze względu na brak możliwości usprawnienia obu studni, podjęto decyzję o ich likwidacji i wykonaniu otworów zastępczych.
Otwory zastępcze zostaną odwiercone w pobliżu przeznaczonych do likwidacji studni. Wzajemna odległość nowoprojektowanych otworów wyniesie około 220 m.
I teraz najważniejsze - jest już prawomocna decyzja na realizację odwiertów i zamierza się podjąć działania w przedmiotowym temacie jeszcze w tym roku.