Konsultacje Programu współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Zielonka

z dnia 8 października 2020 r. o przeprowadzeniu konsultacji
Burmistrz Miasta Zielonka uprzejmie informuje, że w dniach od 9 do 19 października 2020 r. odbędą się konsultacje społeczne dotyczące projektu „Programu współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”.
Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Miasta Zielonka z organizacjami pozarządowymi w 2021 roku”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców, a w szczególności organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta na temat projektu uchwały, będącej przedmiotem konsultacji.
W konsultacjach mogą wziąć udział mieszkańcy miasta Zielonka, organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w zakresie ich działalności statutowej, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty.
Termin rozpoczęcia konsultacji: 9 października 2020 r.
Termin zakończenia konsultacji: 19 października 2020 r.
Konsultacje będą prowadzone w trzech formach:
a) Dokument zostanie umieszczony na stronie internetowej miasta i każdy będzie mógł wyrazić opinię na piśmie lub w formie elektronicznej,
b) Dokument zostanie przekazany do Zespołu konsultacyjno-doradczego w zakresie pożytku publicznego celem zaopiniowania dokumentu przez zespół,
c) Dokument zostanie przesłany pocztą elektroniczną do organizacji pozarządowych prowadzących działalność na terenie miasta z prośbą o wyrażenie opinii.
Osoby i podmioty biorące udział w konsultacjach mają możliwość wyrażenia opinii i wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie na formularzu, stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia, który należy złożyć w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Zielonka, przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta Zielonka, tj. ul. Lipowa 5, 05-220 Zielonka (liczy się data wpływu do Urzędu), bądź przesłać zeskanowany za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
Wszystkie uwagi, które zostaną zebrane w procesie konsultacji zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Miasta Zielonka.
Z przeprowadzonych konsultacji zostanie sporządzony protokół, który w terminie do 28 października 2020 r. zostanie umieszczony na stronie internetowej miasta Zielonka oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Zielonka.
Jednostką odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Wydział Spraw Społecznych i Rodziny Urzędu Miasta Zielonka.
Konsultacje mają charakter opiniodawczy; ich wyniki nie są wiążące dla organów samorządowych Miasta Zielonka.
Burmistrz Miasta Zielonka
/ - /
Kamil Michał Iwandowski